مراکز خرید بمبئی

بمبئی شهری عجایب و با تعداد بیشماری مراکز خرید می باشد و افزایش مراکز خرید هند در بمبئی، موجب رشد اقتصادی و رونق بازار کار شده است که در قسمت زیر به برخی از مراکز خرید در بمبئی خواهیم پرداخت.